วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลุงชวนกับกลุ่มเข้มแข็งของตำบลลุงบุญชวน มะลัยโย ที่ปรึกษากลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ เข้าร่วมประชุมกลุ่ม ช่วยนำกลุ่มให้เข้มแข็งเป็นกลุ่มตัวอย่างในอนาคต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่สวนของนายทองแดง นนทภา บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย