วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คนไกลจากนครปฐมมาดูงานสวนลุงบุญชวน

แม้เส้นทางจะไม่คุ้นเคย แต่คณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.ทรงคนอง จังหวัดนครปฐม ก็ยังมาถูกทาง ถึงบุญชวนฟาร์ม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายจนได้ ขอบคุณที่มาเยือนหวังว่าจะได้ประสบการณ์ความรู้จากลุงชวนไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกเพราะว่าลุงบุญชวน อยู่แบบพอเพียงจริงๆ

คนดีศรีเชียงรายในพื้นที่เวียงเชียงรุ้ง

นายบุญชวน มะลัยโย อาสาปศุสัตว์บ้านปงบน 
เนื่องในวันฉัตรมงคล นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่นของวัฒนธรรมอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอและปศุสัตว์อำเภอ เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ได้รับเกียรติบัตรหลายคนที่เดียว ลุงบุญชวน มะลัยโย ก็ไม่น้อยหน้าปีที่แล้วรับคนดีศรีเชียงราย ปีนี้เป็นสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวายตำบลดงมหาวัน ส่วนสมัย สาวงษา ก็รับอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นอีกด้วย ดีใจด้วยกับทุกคน
นายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย

นายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา