วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ไปศึกษาดูงานแล้วกลับมานิเทศน์เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

 ดูที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกิจกรรมโชคดีที่มีในหลวง พาเพื่อนบ้าน รับเสด็จที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 แม่ควายออกลูกเป็นควายเผือกตามเพศพ่อ
 ดูงานที่สวนพฤษชาติเชียงใหม่
 นำความรู้ประสบการณืมาแนะนำแลกเปลี่ยนในการอบรมที่ศูนย์เรียนรู้ของตนเอง
 ออกติตามนิเทศน์งานเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในศูนย์

กับนายเหรียญ ธรรมจักร
กับนางอรุณี ไชยสาร